รายละเอียดการรับสมัคร

รับตรงกำหนดการ รับตรง

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560
มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครในหลักสูตรที่รับนิสิตเข้าศึกษาได้ครบจำนวน

ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอก ใบสมัครออนไลน์

2. เมื่อกรอกข้อมูลและส่งใบสมัครแล้วให้ดาวน์โหลดใบนำฝาก เพื่อชำระค่าสมัคร จำนวนเงิน 500 บาท ที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือนำมาชำระที่ฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

3. มหาวิทยาลัยจะประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อภายใน 7 วัน โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาผ่านทาง www.western.ac.thโดยใช้หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เป็น Password เพื่อเข้าระบบ

4. กำหนดวันสอบคัดเลือก สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดกำหนดการสอบคัดเลือก

5. มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้นิสิตชำระค่าใช้จ่ายดังนี้
ค่าขึ้นทะเบียนนิสิตและค่าเรียนปรับพื้นฐานทุกคณะ
งวดที่ 1 จำนวน 5,000 บาท แบบฟอร์มชำระงวดที่ 1
คณะพยาบาลศาสตร์
งวดที่ 2 จำนวน 13,500 บาท แบบฟอร์มชำระงวดที่ 2
งวดที่ 3 จำนวน 10,000 บาท แบบฟอร์มชำระงวดที่ 3
งวดที่ 4 จำนวน 10,000 บาท แบบฟอร์มชำระงวดที่ 4
คณะเทคนิคการแพทย์
งวดที่ 2 จำนวน 10,000 บาท แบบฟอร์มชำระงวดที่ 2
งวดที่ 3 จำนวน 7,500 บาท แบบฟอร์มชำระงวดที่ 3
คณะสาธารณสุขศาสตร์
งวดที่ 2 จำนวน 3,500 บาท แบบฟอร์มชำระงวดที่ 2
หมายเหตุ : คณะทันตแพทยศาสตร์และคณะสัตวแพทยศาสร์ มหาวิทยาลัยจะแจ้งกำหนดรับสมัครและสอบคัดเลือกภายหลัง

6. จัดเตรียมเอกสารมายื่นในวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวนด 3 ใบ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
- สำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา จำนวน 3 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประจำตัวประชาชน 3 ชุด
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา 1 ชุด
- ใบรายงานผลการตรวจร่างกายตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด
-ใบนำฝาก(payin slip)ชำระค่าสมัคร 500 บาท
-ค่าขึ้นทะเบียนนิสิตและค่าเรียนปรับพื้นฐาน งวดที่ 1 จำนวน 5,000 บาท โดยจะคืนเงินให้นิสิตในกรณีที่ไม่ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
- ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าศึกษา,,ใบขึ้นทะเบียนนิสิต และ สัญญาการเข้าศึกษา โดยกรอกข้อมูลมาให้เรียบร้อยเพื่อนนำมาประกอบการขึ้นทะเบียนนิสิตที่ผ่านการสอบคัดเลือก - หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

กำหนดการเปิดเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560
กำหนดรายงานตัวเข้าหอพัก รายละเอียด
กำหนดเรียนปรับพื้นฐาน รายละเอียด
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/2560 รายละเอียด

หมายเหตุ
นิสิตที่ผ่านการคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. หรือ กรอ.) และมีความประสงค์จะขอกู้เงินจาก กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา นั้น กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้กําหนดให้กู้ยืมเงินค่าลงทะเบียนดังนี้
- คณะทันตแพทยศาสตร์ สามารถกู้ยืมเงินกองทุนได้ปีละไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
- คณะสัตวเเพทยศาสตร์ สามารถกู้ยืมกองทุนได้ปีละไม่เกิน 150,000 บาท
- คณะพยาบาลศาสตร์ ,คณะเทคนิคการแพทย์,คณะสาธารณสุขศาสตร์ สามารถกู้ยืมกองทุนได้ปีละไม่เกิน 90,000 บาทต่อปี
- คณะนิติศาสตร์ , คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ สามารถกู้ยืมกองทุนได้ปีละไม่เกิน 60,000 บาทต่อปี