รายละเอียดการรับสมัคร

รอบหลัง Admissionกำหนดการรับสมัคร(รอบหลังAdmission)

รับสมัครวันที่ 30 กรกฎาคม และ วันที่ 6, 13 สิงหาคม 2559

ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอก ใบสมัครเข้าศึกษา,,ใบขึ้นทะเบียนนิสิต,สัญญาการเข้าศึกษา

2.ตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนที่ กระทรวงสาธารณสุขรับรอง ตาม รายงานการตรวจสุขภาพร่างกายของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ให้แพทย์ผู้ตรวจกรอกรายละเอียดและผลการตรวจร่างกาย พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและ ประทับตราของโรงพยาบาล

3. กำหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้- 16 กรกฎาคม2559 ผ่านทางเว็ปไซต์
สอบคัดเลือกทั้งหมด 6 ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันที่ 25 มิ.ย.2559
ครั้งที่ 2 วันที่ 2 ก.ค. 2559
ครั้งที่ 3 วันที่ 9 ก.ค.2559
ครั้งที่ 4 วันที่ 16 ก.ค.2559
ครั้งที่ 5 วันที่ 30 ก.ค.2559
ครั้งที่ 6 วันที่ 6 ส.ค. 2559
ครั้งที่ 7 วันที่ 13 ส.ค. 2559

รายละเอียด

4.เอกสารประกอบการสมัครดังนี้
ใบสมัครเข้าศึกษา,ใบขึ้นทะเบียนนิสิต
ใบรายงานผลการตรวจร่างกายตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย
นำเนาใบเเสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าอย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา
สำเนาทะเบียนบ้าน,บัตรประจำตัวประชาชน 3 ชุด
รูปถ่ายขาวดำหรือรูปสีหน้าตรงแต่งกายชุดสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว 3 ใบ ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน
หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา 1 ชุด

นิสิตสามารถแบ่งชำระบางส่วน หรือชำระเต็มจำนวนได้ในวันสมัครดังนี้
- คณะทันตเเพทยศาสตร์ ชำระ 139,000 บาท
- คณะสัตวเเพทยศาสตร์ ชำระ 23,000 บาท
- คณะพยาบาลศาสตร์ ชำระ 39,000 บาท
- คณะเทคนิคการแพทย์ ชำระ 23,000 บาท
- คณะสาธารณสุขศาสตร์, คณะนิติศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์, และ สาขาบริหารการบิน ยอดชำระ 9,000 บาท

5. กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2559 วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 กำหนดการลงทะเบียนปีการศึกษา 1/2559 วันพุธที่ 29 มิถุนายน -วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559
รายงานตัวเข้าหอพัก กาญจนบุรี วันที่ 2
กรกฎาคม 2559 รายงานตัวเข้าหอพัก วัชรพล วันที่ 23
กรกฎาคม 2559 งานตัวเข้าหอพัก บุรีรัมย์ วันที่ 23
กรกฎาคม 2559 เรียนปรับพื้นฐาน กาญจนบุรี วันที่ 5-29
กรกฎาคม 2559 เรียนปรับพื้นฐาน วัชรพล วันที่ 26 กรกฎาคม -11
สิงหาคม 2559 เรียนปรับพื้นฐาน บุรีรัมย์ วันที่ 26 กรกฎาคม -11
สิงหาคม 2559

Cinque Terre