คุณสมบัติผู้สมัคร

คณะเทคนิคการแพทย์คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 จากหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ให้การรับรอง ให้การรับรอง จบสาย วิทย์-คณิต มีผลการเรียน 2.50 ขึ้นไป.

2. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลเว้นแต่กรณีโทษนั้น เกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

3.ผู้สมัครจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรคอาการของโรคหรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี

                    3.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเองและ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (Psychotic Disorders)โรคอารมณ์ผิดปกติ
                    (Mood Disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurotic Disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorder) โดยเฉพาะ                                    Antisocial Personality Disorders หรือ Borderline Personality Disorders รวมถึง ปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการ                     ปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

                    3.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่าง ถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการ                         ศึกษาการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

                    3.3 เป็นโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

                    3.4. มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

                    3.5. มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง คือ

                              3.5.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว

                              3.5.2 ระดับการมองเห็นในตาข้างดี แย่กว่า ๖/๑๒ หรือ ๒๐/๔๐

                    3.6 มีความผิดปกติในการได้ยิน คือ

                              3.6.1 มีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ ๕๐๐-๒,๐๐๐ เฮิรตซ์ หรือ สูงกว่า ๔๐ เดชิเบล ของหูทั้ง ๒ ข้าง

                              3.6.2 ระดับการมองเห็นในตาข้างดี แย่กว่า ๖/๑๒ หรือ ๒๐/๔๐

                    3.7 โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงาน และการ ประกอบวิชาชีพเวชกรรม                               คณะทันตแพทยศาสตร์
                    แบบฟอร์มการตรวจร่างกายประกอบการสมัคร

ประมาณการค่าใช้จ่าย คณะเทคนิคการเเพทย์

ประมาณการศึกษาตลอดหลักสูตร ( 4 ปี) รวมเป็นเงิน 480,000 บาท
1. ค่าสมัคร 500 บาท
2. ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต 3,500 บาท
3.ค่าลงทะเบียนเสริมพื้นฐาน 19,000 บาท

มหาวิทยาลัยได้จัดระบบการชำระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายเพื่อ การศึกษาตลอดหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ เป็นจำนวนเงิน 480,000 บาท โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้นิสิตแบ่งชำระเป็นรายภาคการศึกษาละ 60,000 บาท เป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
นิสิตต้องชำระรายการ 1+2+3 รวมเป็นเงิน 23,000 บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) ในวันที่สอบสัมภาษณ์ “กรณีผ่านการคัดเลือก” และนิสิตที่ผ่านคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ กรอ.) และมีความประสงค์จะขอกู้เงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้นิสิตติดต่อและดำเนินการต่องานกองทุนของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งในสาขาเทคนิคการแพทย์ กอนทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้กำหนดให้กู้ได้ไม่เกินปีละ 90,000 บาท และค่าครองชีพไม่เกินปีละ 26,400 บาท (นิสิตจะต้องเป็นผู้ชำระส่วนต่างของค่าลงทะเบียน เป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท ต่อปี)

Cinque Terre